In

 :: Kết nối

 

 

 

EAST trên thế giới

Image 

 
 
EAST Sénégal EAST Bénin
EAST MaliEAST Madagascar
EAST TogoEAST Brésil
  

 

barre noire

 

 
> Thông tin về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGO) ở Việt Nam: 
 
Image Đại sứ quán Pháp
http://www.ambafrance-vn.org

Image Trung tâm nguồn lực của các NGO
http://www.ngocentre.org.vn


> Liên kết hoạt động hấp dẫn tại Việt Nam:

ImageAFD - Tổ chức phát triển Pháp
http://www.afd.fr

Image BORDA
http://www.borda-mc.org

Image CIRAD
http://www.cirad.fr

Image Hội Chữ Thập Đỏ của Pháp
http://www.croix-rouge.fr

Image GRET
http://www.gret.org.vn

Image IRD
http://www.vietnam.ird.fr

Image MdM - Bác sĩ thế giới
http://www.medecinsdumonde.org

Image
Oxfam Solidarité
http://www.oxfamsol.be

Image Sourires d’enfants - Nụ cười trẻ thơ
http://www.souriresdenfants.org


> Một số kết nối khác:

 Image Viện khoa học Mỹ - Chuyên ngành nước
http://www.drinking-water.org

Image Coordination sud - Liên kết phương Nam
http://www.coordinationsud.org

Image OI Eau - Tổ chức quốc tế về nước sạch
http://www.oieau.fr

Image pS-Eau
http://www.pseau.org

Image SCD - Tổ chức hợp tác phát triển
http://www.scd.asso.fr