In
 :: Các hoạt động tại Việt Nam

Các hoạt động của EAST Việt Nam tập trung ở các vùng nông thôn và khu vực bán đô thị, và có đặc thù theo từng vùng tuỳ thuộc vào nhu cầu của người dân, vào vị trí địa lý, điều kiện kinh tế xã hội, văn hoá và môi trường của vùng đó. Dù hình thức tiến hành vẫn dựa trên phối hợp với nhiều ngành, nhiều cấp song EAST Việt Nam luôn cố gắng triển khai hoạt động sao cho phù hợp nhất với đặc điểm từng vùng.

Như ở nông thôn, đời sống của người dân nhìn chung còn nghèo, vì vậy các dự án hầu hết đều tập trung vào xây dựng hệ thống cấp nước sạch. Còn ở các khu vực bán đô thị chất lượng nước đã được cải thiện nhiều song người dân lại phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường. Do đó vệ sinh môi trường hiện đang trở thành một trong những trọng tâm của các dự án ở khu vực này. Ngoài ra EAST Việt Nam cũng thực hiện một số dự án tại các trường học. Ở nông thôn hay ở khu vực bán đô thị thì các trường học đều là nơi có một đời sống độc lập cần có một cách tiếp cận riêng. 

> Các dự án trường học (1994-2006)

> Chương trình Đoàn kết ngành nước tại Nam Định (1997-2003)
 
> Chương trình Đoàn kết ngành nước tại Ninh Bình (2004-2010)
 
> Chương trình Nước và Vệ sinh môi trường tại Gia Lâm (2006-...)

> Chương trình quản lý dịch vụ nước (2009-...)